purchase levaquin online, vertica.com, buy zovirax online generic, http://www.museodelnovecento.org/without-prescription-order/fast-delivery-lowest-price-cymbalta.html

Myynti- ja Toimitusehdot

1. Soveltamisala

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan, ellei toisin ole sovittu, kaikkiin Crea Group Oy:n toimittamia tuotteita koskeviin kauppoihin. Tässä dokumentissa esiintyvällä määritelmillä “myyjä”, “toimittaja” tarkoitetaan Crea Group Oy:tä. Määritelmillä “ostaja”, “asiakas” tarkoitetaan osapuolta, joka on kaupanteon ja sopimussuhteen toinen osapuoli.

2. Hinnat ja tarjoukset

Hinnoittelun perusteena käytetään toimituspäivänä voimassaolevia myyjän hintoja. Muiden kuin varastotuotteiden osalta sovelletaan kussakin tapauksessa erikseen sovittavaa hinnoittelua.

Hinnastoissamme ja internetsivuillamme ilmoitetut hinnat ovat arvonlisäverollisia ja vapaasti varastossamme. Pidätämme oikeuden muuttaa hintoja etukäteen ilmoittamatta. Mikäli hinnastossa tai internetsivuillamme olevat ehdot ja hinnat poikkeavat näissä yleisehdoissa sovituista, noudatetaan hinnastossa ja internetsivuilla mainittuja ehtoja.

Veroerittely näkyy ostoskorissa ja tilausvahvistuksessa.

3. Sopimuksen syntyminen

Sopimus syntyy kun asiakas on maksanut tilauksen ja toimittaja on vahvistanut tilauksen.

4. Maksutavat

Hyväksymme Suomalaisista verkkopankeista Nordean, Sammon, Osuuspankin ja Säästöpankin verkkomaksut sekä Luottokunnan luottokorttimaksut (visa/mastercard). Jos tuotteet on jo maksettu verkkopankissa tai luottokortilla, tuotteet voi noutaa veloituksetta.

5. Tavaran toimitusaika, toimitustapa ja toimitusmaksu

Crea Group Oy toimittaa tuotteet tilausvahvistuksessa mainitussa ajassa postitse tai muulla erikseen sovitulla tavalla.

Tavara katsotaan toimitetuksi, kun se on toimitettu asiakkaan ilmoittamaan postitoimipaikkaan tai muuhun vastaavaan toimipaikkaan.

Tavara toimitetaan asiakkaan kustannuksella valitsemallamme kuljetusmenetelmällä ellei muuta ole sovittu tai ellei myyjä ole tarjouksessa muuta ilmoittanut. Toimituskulut riippuvat valitusta toimitustavasta ja ne lisätään automaattisesti tilauksen loppusummaan

6. Tavaran ominaisuudet, vahingonkorvaus ja reklamaatio

Myyjä vastaa tavaran laadusta ja muista ominaisuuksista vain sopimuksessa määriteltyjen ja muiden myyjän antamien tietojen mukaisesti. Ostaja vastaa myyjälle antamiensa tavaran käyttötarkoitukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta. Mikäli tavarassa on virhe, myyjällä on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe tai toimittaa uusi tavara. Ostajalla ei kuitenkaan ole oikeutta vaatia uutta toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alun perin sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta, tai, jos tuotetta ei ole käytetty käyttötarkoitukseen soveltuvalla tavalla.

Jos tavaran virhe johtuu myyjän tuottamuksesta, ostajalla on oikeus korvaukseen. Vahingonkorvauksen enimmäismäärä on kaupan kohteena olevan tavaran veroton hinta.

Myyjä on oikeutettu korjaamaan tavaran virheen parhaaksi katsomallaan tavalla. Ostajalla ei ole oikeutta vaikuttaa myyjän valitsemaan korjaustapaan.

Jos toimitettu tavara on joiltakin osin virheellinen tai lähetys puutteellinen, ostajan tulee ilmoittaa kirjallisesti virheestä tai puutteesta myyjälle seitsemän (7) arkipäivän kuluessa tavaran vastaanottopäivästä.

7. Viivästys

Myyjä on velvollinen heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle ilmoittaen samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän. Mikäli ostaja ei seitsemän (7) arkipäivän kuluessa ilmoituksen saatuaan reklamoi myyjän asettamasta uudesta toimitusajasta, ei ostajalla ole oikeutta sopimuksen purkamiseen kohdan 9 nojalla. Mikäli tavaraa ei luovuteta tai se luovutetaan liian myöhään eikä tämä johdu ostajasta tai ostajan puolella olevasta seikasta, ostajalla ei ole oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

8. Välillinen vahinko

Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle toimituksen viivästymisestä tai tuotteen virheellisyydestä aiheutuneita välillisiä vahinkoja eikä kustannuksia. Myyjä ei ole myöskään velvollinen korvaamaan kolmansille osapuolille toimituksen viivästymisestä tai tuotteen virheellisyydestä aiheutuneita välillisiä tai välittömiä vahinkoja eikä kustannuksia.

9. Sopimuksen purkaminen

Mikäli myyjän toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta eikä puutetta seitsemän (7) arkipäivän kuluessa tavaran vastaanottopäivästä tekemän kirjallisen huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta sopimuksen mukaista tavaraa toimiteta tai jos myyjästä riippuvasta syystä toimitus viivästyy siten, että siitä aiheutuu ostajalle kohtuutonta haittaa, ostajalla on oikeus purkaa sopimus. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle kaupan purkamisesta aiheutuvia mahdollisia välillisiä kustannuksia.

Myyjä voi lisäksi purkaa kaupan, jos ostaja ei myötävaikuta kauppaan sovitulla tai muutoin kohtuuden edellyttämällä tavalla.

10. Vastaanotto- ja käyttötarkastus

Ostajan tai tämän edustajan on tavaraa vastaanottaessaan todettava, että toimitus on lähetysluettelon mukainen ja tarkastettava, että se on ulkopuolisesti vahingoittumaton. Puutteesta tai vahingosta on välittömästi ilmoitettava myyjälle kirjallisesti.

Jos tuote on vahingoittunut kuljetuksen aikana niin vastaanottajan tai kuljetusliikkeen (kuljettajan) edustajan on merkittävä vahinko rahtikirjaan ja siihen on saatava kuljetusliikkeen (kuljettajan) edustajan allekirjoitus.

11. Palautukset

Kaikilla tuotteilla on täysi 14 vuorokauden palautusoikeus. Palautettavan tuotteen tulee olla käyttämätön ja muuttumaton.

12.Tuotteen asiallinen käsittely

Tuotetta on käsiteltävä varoen ja huolellisesti. Käsittelyssä on huomioitava tuotteen ominaisuudet ja toimittava niiden mukaan samoin tuotteelle ja sen toiminnalle ei saa aiheutua haittaa tai vahinkoa.

Mikäli käsittely ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia takuu raukeaa välittömästi.

13. Ylivoimainen este

Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota myyjä ei voi voittaa, estä tavaran tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun, myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Myyjä ei ole näissä tapauksissa velvollinen korvaamaan ostajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta välillistä tai välitöntä vahinkoa ja myyjällä on näissä tapauksissa myös oikeus purkaa sopimus.

14. Omistusoikeus ja vahinkoriski

Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle silloin, kun koko kauppahinta on maksettu, ellei erikseen ole toisin sovittu.

15. Riitojen ratkaiseminen

Ostajalla on oikeus saattaa sopimusehtoja koskeva riita kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi, jos kuluttajansuojalaki soveltuu ostajan ja myyjän väliseen sopimukseen. Ensisijaisesti riidat pyritään ratkaisemaan sovintoneuvotteluilla noudattaen Suomen Asianajajaliiton sovintomenettelystä annettuja sääntöjä. Mikäli riita saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, se käsitellään myyjän kotipaikan käräjäoikeudessa, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Facebook
Instagram
Twitter
LinkedIn
YouTube
Pinterest